Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

4454 4ab0 390
Reposted fromohnina ohnina viatoniewszystko toniewszystko
9210 8abf 390
Reposted fromYuei Yuei viatoniewszystko toniewszystko
5813 866c 390
Reposted fromoutoflove outoflove viatoniewszystko toniewszystko
3083 d650 390
Reposted fromtfu tfu viatoniewszystko toniewszystko
3829 e414 390
Reposted fromjabandyta jabandyta viatoniewszystko toniewszystko

Uwaga!!!
Jeśli ktoś powie ci,
że życie piękne jest,
a mówiąc to wzruszon będzie,
na pograniczu drżenia głosu,
to zaopiekuj się nim,
bo on,chyba,kurwa ,przybył z kosmosu.
— Andrzej Poniedzielski
4136 253b 390
Reposted fromZilla Zilla viatoniewszystko toniewszystko
1582 a91b 390
Reposted fromproof proof viatoniewszystko toniewszystko
6677 5e9d 390
Reposted fromM74Funky M74Funky viatoniewszystko toniewszystko
4070 2a0b 390
Reposted fromyikes yikes viaAmericanlover Americanlover
A gdy serce Twe przytłoczy
Myśl, że żyć nie warto,
Z łez ocieraj cudze oczy,
Chociaż Twoich nie otarto.
— Maria Konopnicka
Reposted frommonstrum monstrum viatoniewszystko toniewszystko
8758 979e 390

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatoniewszystko toniewszystko
2934 ab89 390
Reposted fromaconcagua aconcagua viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl