Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viagdziejestola gdziejestola
2224 07a0 390
Reposted frominaf inaf viagdziejestola gdziejestola

Mądra kobieta nigdy nie wyzna swoich uczuć, zanim mężczyzna nie zrobi tego pierwszy.

Reposted frompureevil pureevil viagdziejestola gdziejestola
5900 a5d6 390
Reposted fromkatalama katalama viagdziejestola gdziejestola
0439 b13a 390
Reposted fromwagabunda wagabunda viagdziejestola gdziejestola
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
Miałam go tylko polubić, a zakochałam się do granic własnych możliwości.
Nawet nie wiedziałam, że tak potrafię.
Reposted fromintimamente intimamente viagdziejestola gdziejestola
9870 27ce 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viablaueslicht blaueslicht
9993 afc1 390
Reposted fromsiseniorita siseniorita viagdziejestola gdziejestola
0094 4432 390
Reposted frommisza misza viagdziejestola gdziejestola
6051 058c 390
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola

October 15 2017

2602 d775 390
6284 7da5 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viatoniewszystko toniewszystko
Boję się, że ktoś po raz kolejny ze mnie zrezygnuję.

milosc-nas-gubi

X

(via milosc-nas-gubi)

Reposted fromkostuchna kostuchna viatoniewszystko toniewszystko

October 14 2017

2331 7d3c 390
1239 3175 390
Reposted fromdailylife dailylife viagdziejestola gdziejestola
6926 406c 390
Reposted fromgrubas grubas viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl